Akty prawne

Prawo Budowlane ( Ustawa z dn. 07.07.1994 wraz z późniejszymi zm.) Dz.U. 1994 nr 89 poz. 414
 
Art. 62.1. Obiekty budowlane powinny być w czasie ich użytkowania poddawane przez właściciela lub zarządcę:
1) okresowej kontroli, co najmniej raz w roku, polegającej na sprawdzeniu technicznej sprawności: c. instalacji gazowych oraz przewodów kominowych (dymowych, spalinowych i wentylacyjnych).
 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 ( Dz. U Nr 75 z dni 15.06.2002, poz. 690 W sprawie warunków technicznych , jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.
 
Roz. IV §147 ust.1. Wentylacja i klimatyzacja powinny zapewniać odpowiednią jakość środowiska wewnętrznego, w tym wielkość wymiany powietrza, jego czystość, temperaturę, wilgotność względną, prędkość ruchu w pomieszczeniach, przy zachowaniu przepisów odrębnych i wymagań Polskich Norm dotyczących wentylacji a także warunków bezpieczeństwa pożarowego i wymagań akustycznych określonych w Rozporządzeniu.
Roz. IV §147 ust.6. Przewody powinny być wyposażone w otwory rewizyjne umożliwiające oczyszczenie wnętrza tych przewodów, a także innych urządzeń i elementów instalacji, o ile konstrukcja nie pozwala na czyszczenie w inny sposób niż przez te otwory, przy czym nie należy ich sytuować w pomieszczeniach o podwyższonych wymaganiach higienicznych.
 
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09. 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy.
 
Roz. III Kodeksu Pracy § 35.1.15. Powietrze doprowadzone do pomieszczeń pracy z zewnątrz przy zastosowaniu klimatyzacji lub wentylacji mechanicznej powinno być oczyszczone z pyłów i substancji szkodliwych dla zdrowia.

W powietrzu wprowadzanym do pomieszczeń pracy przy stosowaniu recyrkulacji zanieczyszczenie czynnikami szkodliwymi dla zdrowia nie powinno przekraczać poziomu, przy którym suma stosunków stężeń poszczególnych substancji do odpowiadającym im wartości najniższych dopuszczalnych stężeń przekracza 0,3 mg/m3.
 
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą. Na podst. Art. 22 ust.3 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej ( Dz.u. Nr 112, poz. 654, z póżn.zm) zarządza się, co następuje:
 
§39.1. Instalacje i urządzenia wentylacji mechanicznej i klimatyzacji podlegają okresowemu przeglądowi, czyszczeniu lub dezynfekcji, lub wymianie elementów instalacji zgodnie z zaleceniami producenta, nie rzadziej niż co 12 miesięcy.
§39.2. Dokonanie czynności, o których mowa w ust. 1, wymaga udokumentowania.
 
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 21 sierpnia 2006 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać zakłady i urządzenia lecznictwa uzdrowiskowego ( Dz.U z dnia 8 września 2008 r.). Na podstawie art.5 ust.3 oraz art.19 ust.2 i ustawy z dnia 28 lipca 2005 ( Dz.U. Nr 167, POz. 1399) zarządza się co następuje:
 
§ 14. Instalacje i urządzenia wentylacji mechanicznej i klimatyzacji w zakładach lecznictwa uzdrowiskowego powinny podlegać okresowemu czyszczeniu zgodnie z zaleceniami producenta, nie rzadziej niż co 24 miesiące. Dokonanie tych czynności powinno być udokumentowane.
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 kwietnia 2004 r. w sprawie wymagań higieniczno-sanitarnych w zakładach produkujących lub wprowadzających do obrotu środki spożywcze.
§3. Budynki i pomieszczenia zakładów planuje się, projektuje oraz buduje z uwzględnieniem ich odpowiedniego usytuowania i wielkości w taki sposób aby: 1) odpowiednią obsługę , czyszczenie lub dezynfekcję, zapewnić unikanie lub minimalizowanie zanieczyszczeń pochodzących z powietrza oraz zagwarantować odpowiednią przestrzeń roboczą, umożliwiającą wykonywanie wszystkich operacji w warunkach higienicznych
§ 7.1 . W pomieszczeniach zapewnia się stosownie do potrzeb, grawitacyjna lub mechaniczną wentylację, wykluczającą możliwość przepływu powietrza z obszaru zanieczyszczonego do obszaru czystego.

 Rozporządzenie MSWiA z dnia 16 sierpnia 1999 r. W sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych wraz ze związanymi z nimi instalacjami i urządzeniami technicznymi, zwanymi w tekście rozporządzenia „ budynkami” ( Dz.U 74/99).
 
§13.1. Warunki i sposób użytkowania urządzeń technicznych i instalacji oraz wyroby użyte do ich naprawy i konserwacji nie mogą powodować pogorszenia właściwości użytkowych czynnika dostarczanego za pomocą tych urządzeń i instalacji.
§22.1. Instalacje i urządzenia wentylacyjne powinny w okresie ich użytkowania zapewniać możliwość skutecznej wymiany powietrza w pomieszczeniach zgodnie z warunkami złożonymi w projekcie.
§22.2. Instalacje i urządzenia wentylacyjne, w okresie ich użytkowania powinny być utrzymane w stanie technicznym zapewniającym sprawność i niezawodność funkcjonowania.
 Rozporządzenie MSWiA z dnia 16 czerwca 2003 r. W sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów ( Dz.U nr 2003 nr 121, poz. 1138). W Roz. 7 pt.:” Urządzenia i instalacje techniczne” stwierdza się:  
§ 30.1.2 W obiektach, o których mowa w ust. 1 należy usuwać zanieczyszczenia z przewodów wentylacyjnych co najmniej raz w roku, jeżeli większa częstotliwość nie wynika z warunków użytkowania.